හෘදය සහ පෙණහලු කෙරෙහි දුම්පානයේ බලපෑම් කවරේ ද? දුම්පානයෙන් මිදීමට හැකි ද?

August 31, 2022 @ 7:30 pm - 8:30 pm
Loading Events
  • This event has passed.
Monthly Public Lecture – August 2022

Topic: හෘදය සහ පෙණහලු කෙරෙහි දුම්පානයේ බලපෑම් කවරේ ද? දුම්පානයෙන් මිදීමට හැකි ද?

Medium: Sinhala
Date: Wednesday, 31st August, 2022
Time: 07:30 PM – 8:30 PM Colombo (Time changed)
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 688 2158 6849
Passcode: FgsMPL@8

Venue

Faculty of Graduate Studies
University of Sri Jayewardenepura
Nugegoda, Western Province 10250 Sri Lanka
+ Google Map
Phone:
+94 11 288 1565
View Venue Website