ශ්‍රී ලංකාවේ වනගත සහ ගෘහාශ්‍රිතව සිටින අලි ඇතුන් සහ ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය

July 24 @ 6:30 pm - 7:30 pm
Loading Events
  • This event has passed.
මාසික ප්‍රසිද්ධ දේශනය – 2023 ජූලි

මාතෘකාව: ශ්‍රී ලංකාවේ වනගත සහ ගෘහාශ්‍රිතව සිටින අලි ඇතුන් සහ ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය

මාධ්‍යය: සිංහල
Date: ජූලි මස 30 වන අඟහරුවාදා දින
Time: 06:30 PM – 7:30 PM
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 961 8266 7976
Passcode: 711272

Organizer

Faculty of Graduate Studies, University of Sri Jayewardenepura
Phone
+94 11 288 1565
Email
fgsdeanoffice@sjp.ac.lk
View Organizer Website

Venue

Faculty of Graduate Studies
University of Sri Jayewardenepura
Nugegoda, Western Province 10250 Sri Lanka
+ Google Map
Phone
+94 11 288 1565
View Venue Website