විශේෂ නිවේදනය – අපරාධවිද්‍යා හා අපරාධ යුක්තිය පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

අපරාධවිද්‍යා හා අපරාධ යුක්තිය පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හදාරන 2017/ 2018, 2019/ 2020, (පුනර් විභාග අපේක්ෂකයින් * සහ 2020/ 2021 යන කණ්ඩායම් හි ලියාපදිංචි සියලූම ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන් වෙත

භූගෝල විද්‍යාත්මක තොරතුරු පද්ධතිය (GIS) DCC 109- Geographic Information System යන විෂය ඒකකයට අදාළව 2020/ 2021 කණ්ඩායමේ දේශන මේ වන විට විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ ආරම්භ කර තිබේ.

එම විෂයට ආදාළ ප‍්‍රායෝගික දේශන සහ ඊට අදාළ ඇගයීම් කටයුතු

1. 04.12.2021 8.00 a.m. to 5. 00p.m

2. 11.12.2021 8.00 a.m. to 5. 00p.m

3. 18.12.2021 8.00 a.m. to 5. 00p.m

4. 08.01.2022. 8.00 a.m. to 5. 00p.m

යන දිනයන්හි සහ වේලාවන්හි පැවැත්වෙන අතර එම දිනවල ම උදේ කාලය තුළ දේශනත්, සවස්කාලය තුළ එම දේශනයන්ට අදාළ විභාගයේ ඇගයිම් කොටස් ද පැවැත්වේ. එසේම මීට ප‍්‍රථම අධ්‍යයන වර්ෂවල GIS විභාගය සඳහා පෙනී නොසිටි ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන් මෙන්ම මෙවර ප‍්‍රථම වරට පෙනී සිටින ශිෂ්‍ය/ ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් ද විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුල්වීම සදහා අනිවාර්යෙන් එන්නත් ලබා ගෙන තිබීමේ කොන්දේසිය ආවරණය වී තිබිය යුතු බැවින් Google Form හරහා එම තොරතුරු අප රැස් කළ අතර ඒවා ලබා දී අනුමැතිය ලබා ගත් සියලු දෙනාගේ නාම ලේඛනයද මේ සමග ඉදිරිපත් කර තිබේ. උක්ත දිනයන්ට පැමිණීම සහ විභාග වලට සම්බන්ධ වීම අනිවාර්ය වන අතර එක් එක් දිනයන්ට අදාළ විභාග කොටස් නැවත නොපැවැත්වේ.

එමෙන්ම අප ඉල්ලා සිටිි තොරතුරු නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කර මෙම කොටස ආවරණය නොකරන අයදුම්කරුවන් පිළිබද අප වග කියනු නොලැබේ.

ඔබට යම් හෙයකින් මෙම දිනයන්හි පැවැත්වෙන දේශන සහ ප‍්‍රායෝගික අභ්‍යාස වලට සහභාගී වීමට නොහැකි වුවහොත් අලූතින් බදවා ගනු ලබන කණ්ඩායම සමඟ පුනර් විභාග අපේක්ෂකයෙකු වශයෙන් ඉදිරිපත් වීමට සිදුවන බව කාරුණිකව දන්වන අතර එබැවින් ඉහත සඳහන් දිනයන් හි දේශන වලට සහ ප‍්‍රායෝගික ඇගයීම් වලට සම්බන්ධ වී විභාගයේ කොටස් ආවරණය කරන ලෙස දන්වා සිටිමු.

ස්තූතියි.
මෙයට,
පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක

🔥468