ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ ඉන් ඔබ්බට ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය (Sri Lanka Economy: IMF and Beyond)

May 30, 2023 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
Monthly Public Lecture – May 2023

Topic: ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ ඉන් ඔබ්බට ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය (Sri Lanka Economy: IMF and Beyond)

Medium: Sinhala
Date: Tuesday, 30th May, 2023
Time: 07:00 PM – 8:00 PM Colombo
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 995 3354 8163
Passcode: 514722

Organizer

Faculty of Graduate Studies, University of Sri Jayewardenepura
Phone
+94 11 288 1565
Email
fgsdeanoffice@sjp.ac.lk
View Organizer Website

Venue

Faculty of Graduate Studies
University of Sri Jayewardenepura
Nugegoda, Western Province 10250 Sri Lanka
+ Google Map
Phone
+94 11 288 1565
View Venue Website