දැනුම්දීමයි – 2020/2021 අපරාධවිද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

2020/2021 අපරාධවිද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2020 සැප්තැම්බර් මස 20 වන දින පෙ.ව. 9.00ට පශ්චාද් උපාධි පීඨයේ දී පැවැත්වේ. එදිනට සුදුසුකම් සහතික කිරීමට අදාළ සහතිකපත් හා ලියකියවිලි සමඟ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පෙනී සිටින මෙන් මතක් කරමු.

කැඳවීම් ලිපි තැපෑලට ‍යොමු කර ඇති අතර, ලිපි නො ලැබුණ ද සහභාගී වන මෙන් දැනුම් දෙමු.

ස්තූතියි!

මෙයට,

සම්බන්ධීකාරක,
අපරාධවිද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

🔥25