දර දුමට නිරාවරණය වීම ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ ශ්වසන සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වීමට හේතු වන බව අධ්‍යයනයකින් හෙළි වේ

🔥103