අපරාධ විද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2023 පළමු සාමාසික පරීක්‍ෂණය

අපරාධ විද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2023  කණ්ඩායමේ පළමු සාමාසික පරීක්‍ෂණය සඳහා පුනර් අපේක්ෂකයන් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම හා අදාළ කාලසටහන මේ සමඟ අමුණා ඇත.

 

 

🔥183